Motorferdsel i utmark

Vi har utviklet en digital søknad for motorisert ferdsel i utmark i samarbeid med Nordreisa kommune som vil innebære kraftig forenkling for alle parter. Digitale kart, oversikt over grunneiere og dine egne eiendommer er integrert i tjenesten.

Info om Motorferdsel i utmark

Om lag 95 prosent av Norges areal er definert som utmark. I 2018 var det til sammen 15300 søknader om motorferdsel i utmark behandlet av kommuner, hvorav de fleste fikk innvilget dispensasjoner, ifølge tall fra SSB. Søknadsprosessen har fram til nå vært tidkrevende både for søkere og saksbehandlere, men nå er det endelig en digital løsning tilgjengelig som bidrar til forenkling for alle parter.
Dagens saksbehandlingsløsning innebærer mye manuelt arbeid som tar mye tid. Dispensasjoner må fornyes med jevne mellomrom, noen gis årlig andre gis for valgperioden på 4 år.

Den nye løsningen vil mer enn halvere saksbehandlingstiden, spesielt da den har en integrert mot kartløsning som viser åpne scooterløyper, skredfare, flomfare, verneområder, høydedrag osv. samt at den også er knyttet til eiendomsinformasjon som gjøre det enkelt å få oversikt over berørte grunneiere som kan gi samtykke til kjøring over eiendommen.  

Kartet tilfredsstiller kravene til saksbehandling, og hjelper søker med å tegne inn ønsket trasé/løype innenfor et mulighetsområde hvor det er tatt hensyn til andre traséer/løyper, flom- og skredfare, reindrift og naturmangfold.

Les med på https://www.nordreisa.kommune.no/vi-digitaliserer-nordreisa-kommune-tar-i-bruk-heldigital-saksbehandlingsloesning-for-soeknader-om-motorferdsel-i-utmark.6308438-362942.html?fbclid=IwAR2kGulX9bhMembv9PnL-A90GqxFrCstMM8zqQRxz92hKTwqf6i110bhzLg