Deling av landbrukseiendom

Prosessen for søknad om deling av landbrukseiendom forenkles og forbedres ved å gi   både innbyggere og saksbehandler tilgang til bedre kartdata.

Info om Deling av landbrukseiendom

Jordlovens bestemmelser om deling av landbrukseiendommer skal sikre at landbruksressursene blir bevart og kan drives rasjonelt. En eiendom som kan brukes til jord- eller skogbruk og gi grunnlag for lønnsom drift, kan ikke deles uten samtykke. Derfor må landeier sende søknad om deling av landbrukseiendom til kommunen. I den opprinnelige prosessen ble det benyttet et pdf-skjema som innbygger skrev ut fra kommunens hjemmeside, fylte inn og tok med seg i avtalt møte (konferanse) med saksbehandler i kommunen. Der fikk innbygger veiledning om muligheter for dispensasjon fra kommuneplanen, informasjon om hvordan søknaden skulle fylles ut og hvor kartgrunnlag kunne hentes fra. Fra kartgrunnlaget ble det hentet informasjon om kulturminner, flomfare, rasfare, grunnforhold o.l. Deretter jobber saksbehandler og innbygger ut søknad i fellesskap, grunnet utfordringer som blant annet tinglysing av vei. Saksbehandlingstiden er tre til fire måneder, avhengig av formannskapets møteplan.